domenica 30 gennaio 2011

Una ispera ‘e sole

Una ispera ‘e sole pro ammentare
Su sorrisu caru prus de s’oro
Una lacrima de amore chi in sa notte
prus iscura m’astringhede su coro

Su cumpanzeddu meu, nostru, er moffiu
E non l’ammos podiu saludare
In die vritta chi mancu su chelu
Dae su dolore ch’este issidu a respirare

Sos occros de tottus ti chircana
Ti chircana chene t’accattare
Pare chi sias moffidu pro pacu
Ma chi tra pacu deppasa torrare

Ses andau de sicuru a jocare
In d’unu locu uve no esistidi pena
Uve solu s’allegria regna serena
E su dolore non podede intrare

Chentu caddos domados pro tene
Cando arribas t’ana a facher’accattare
Ischerta su prus bellu e curre tottu die
So sicuru chi non ti c’asa a istraccare

As’a toppare a Mannai e a sos Mannois
Chi non t’ana connottu in bid’issoro
T’ana a contare medas contos
E tue nd’asa a fachere tesoro

Pesai unu tenore, pone una voche
Chi t’intendammos e pessemmus a tie
Cada vorta chi pompiammos a su chelu
Cando proghe, b’es su sole oppuru nie

Bindig’annos sunu troppu pacu
Pro connosches sa vida e l’apprezzare
Ma tue as fattu tantu, ar dau allegria
Nois ti podimmo solamente ringraziare

Mamma e Babbu pranghene su vizzu
Troppu mannu es custu dolore
Ach’in modu chi torrene a ries
E a bies tottu cantos sos colores

Como cumpanzu meu ti deppo lassare
Chi sos occros meos sunu pranghende
Ma su coro sorridede proitte
In coro meu bi ses tue e mi ses sorridende

3 commenti:

 1. Senza parole!
  Gianluca

  RispondiElimina
 2. Mathas,iggi'heddu,mai avio cretiu 'hi avio 'holau sas nottes attitande pro tene e 'hantande, abellu abellu e suttutande:
  voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora....mi prenda per il culo e mi dica:
  affutitinde Ita,es sa vida!pescia a sa salude, s'importante es sa salude! E ancora mi dica: 'humandera! prepotente!'hando ti che moris non bi vengio mancu a ti che a'humpagnare a 'hampusantu! ti che lasso a 'hi su becchinu a li a'hes lescione de latinu.

  RispondiElimina